Tag: ข่าวรอบโลก

ทฤษฎีภาระทางปัญญา : อธิบายการต่อสู้เพื่อโฟกัสทฤษฎีภาระทางปัญญา : อธิบายการต่อสู้เพื่อโฟกัส

Cognitive Load Theory เป็นกรอบที่มีประโยชน์ในการทำความเข้าใจวิธีต่างๆที่การระบาดใหญ่อาจสร้างความเสียหายให้กับการทำงานของจิตของคุณ